e har vært

      Lauksletta bygdelag

 

 

 

 

 

 

Tilbake

 

 

 

 

  

 

 

Utskrift av møtebok fra:

ÅRSMØTE I LAUKSLETTA BYGDELAG

PÅ LAUKSLETTA SKOLE 6. april 2014 

 

 

Til stede: Steinar, Elin, Sigrunn, Tor, Torgunn, Oddrunn, Geir, Hedly, Henrik, Margrete

Sak 1.    Åpning v/ Tor

Sak 2.    Godkjenning av innkalling og saksliste.

                Godkjent.

Sak 3.    Valg av møteleder.                        Tor ble valgt.

Sak 4.    Valg av møtesekretær.                 Margrete valgt

Sak 5.    Årsmelding.  Lederen leste opp årsmeldinga.

                                               Tilføyelse: adventsarrangement

                Årsmeldinga godkjent.

Sak 6.    Kasserer redegjorde for regnskapet.

                Regnskapet godkjent.

Sak 7.    Valg.

                               Leder                    Tor Nygaard                  gjenvalgt

                               Styremedlem    Steinar Pedersen            gjenvalgt

                               Styremedlem    Margrete Bentsen          gjenvalgt

                               Varamedlem     Ole Petter Pedersen     gjenvalgt

                               Varamedlem     Hugo Lorentzen ønsket ikke gjenvalg

                                               Ny          Reidar Berg                        valgt

                               Revisor                Torgunn H Pedersen     gjenvalgt

                               Valgkomite:       Nestformannen, Eva Lorentzen og Elin Johannessen

 

Margrete B  ref

 

 

 

 

UTSKRIFT MEDLEMSMØTE I LAUKSLETTA BYGDELAG 6. APRIL 2014

 

 

Sak 1              Hvordan få inntekt for å dekke utgifter til drift av skolen.

Ut i fra oversikt vi har fått fra kommunen går det årlig med ca. kr 40 000 til strøm og forsikring. Vi sender et skriv til alle som har hytte/ fritidshus, eller har tilhørighet eller ønsker relasjon  til Lauksletta, og inviterer dem til å bli medlem i Bygdelaget. Vi ber dem samtidig komme med innspill til aktiviteter, sosiale sammenkomster vi sammen kan arrangere for å styrke det sosiale livet i bygda.

Margrete la fram forslag til skriv som finpusses og sendes alle som er aktuelle.

 

Forsalg til leieinntekter:

Kommersiell virksomhet, inkl. kommunens og fylkets aktivitet:

           Konferanserom                                  kr    500.-

           Kjøkken                                                «     500.-

           Resten av skolen                                «  1 000.-

 

Private folk fra bygda og medlemmer:       

Konferanserom inkl. kjøkken                               kr    500.-                                    

Andre:     «            «          «                                     kr 1 000 .-                                                                                                                                                                                

 

Tillegg for dager med tilrigging/ opprydding  kr    200.-  pr dag

Vask besørges av leier.

 

BUDSJETT INNTIL VIDERE,   - 1. ÅR

Kommersiell virksomhet inkl. kommunen:              kr  10 000.-

Lauksletta bygdelag, inntil:                                          «  10 000.-

Lauksletta utmarkslag, inntil:                                      «  10 000.-

Lauksletta sanitetsforening, inntil:                             «  10 000.-               

Andre arrangement                                                       «  10 000.-

Til sammen                                                                     kr  50 000.-

 

Lagenes deltakelse er i utgangspunktet ment som starthjelp som gir lagene fri bruk av lokalene.

Bygdelaget skal være fokusert på energisparing og ellers bestrebe på å holde utgiftene på et så lavt nivå som mulig.

 

 

Sak 2               Brøyting:                       

                        -brøytefrekvens

                        -strøsand  (muld og større steiner)

                        -vurdering av rasfare

                        -brøyting på Lauksletta ved stengt vei

 

Tor forfatter et skriv som sendes Mesta og Brødrene Albrigtsen.

 

 

 

Utskrift av møtereferat

 

Tor Nygaard